Literatur/Performance, Vortrag/Praesentation

Art’s Birthday 2023

Irmi Horn

https://www.youtube.com/watch?v=V3E64O1eMlkArt’s BirthdayOnline reading